KÖPEVILLKOR & ANVÄNDARVILLKOR / AVTAL

När du använder denna webbplats, våra kurser och medlemsportal godkänner du att följa, och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr Frekvensbehandling i Norden AB relation med dig i förhållande till denna webbplats samt medlemsportal. Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats. Ditt medlemskap är personligt och får inte delas med andra! Att göra det är ett brott mot våra användarvillkor och resulterar i omedelbar avstängning från kursen/tjänsten. Ingen återbetalning sker. Begreppet ” Frekvensbehandling i Norden AB” eller ”oss” eller ”vi” avser företaget Frekvensbehandling i Norden AB, samt vår webbplats. Begreppet ”du” hänvisar till dig som användare av vår webbplats.

ÅNGERRÄTT VID KÖP AV MEDLEMSKAP
Vid köp av medlemskap eller starta av en utbildning finns ingen ångerrätt då detta avser digitalt innehåll som levereras på annat sätt än ett fysiskt medium. Om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjats, genom att aktivera ett medlemskap, avsäger sig konsumenten ångerrätt. Distansavtalslagen (Lag 2005:59), kapitel 2, paragraf 11 (Undantag från ångerrätten).

ÅNGERRÄTT I VISSA FALL
På kurser som annonseras med 14 dagars öppet köp (ångerrätt) gäller sådan ångerrätt från köpedatumet. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta innan ångerrätten går ut. Det vill säga inom 14 dagar från köp. Från dag 15 kan ångerrätt inte åberopas. Vid rätt till ångerrätt återbetalar vi dina pengar inom 1-2 veckor från det datum då du utnyttjat din ångerrätt. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från. Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med kursspecifika villkor. Om du inte meddelar oss innan ångerrätten löpt ut (14 dagar) kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning. Vi vill uppmärksamma dig om att köprätten endast gäller konsumenter, och inte personer som agerar å ett företags vägnar, eller i kommersiellt syfte. Om du köper en kurs/paket som handlar om verksamhetskoncept/marknadsföring, kommer vi att anse att du agerar i kommersiellt syfte.  

ÅNGERRÄTT FÖR FÖRETAGSKUNDER  
Våra medlemstjänster, kurser samt rådgivning som säljs till företagskunder har ingen ångerrätt såvida detta inte angetts av säljaren eller information om ångerrätt uppgetts under köpprocessen/på köpsidan. Eventuell ångerrätt kommer endast att gälla i enlighet med de villkor som framgått på köpsidan eller under köpprocessen.

UPPHOVSRÄTT
Upphovsrätten © tillfaller Frekvensbehandling i Norden AB och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på Frekvensbehandling i Norden AB hemsidor eller kursportaler.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV HEMSIDANS INNEHÅLL
Du köper tillgång till kursens innehåll under kursperioden. Frekvensbehandling i Norden AB produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda produkten, eller materialet som är tillgängligt i produkten, på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av Frekvensbehandling i Norden AB. Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder). Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.  Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks. Lektioner med bifogade filer som avses laddas ner eller skrivas ut kan du med fördel spara för eget bruk, dela dock ej ut dem till andra.  Frekvensbehandling i Norden AB erbjuder individuella kursprogram.  I samband med registreringen på webbplatsen/kursportalen kommer du att ha tillgång till ett användarnamn och lösenord samt en medlemsprofil som du kan använda under kursens gång. Om du vill gå kursen tillsammans med en kollega eller samarbetspartner måste ni båda köpa kursen individuellt. Om du vill att en assistent, eller en hel grupp, ska gå kursen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.  

KONFIDENTIALITET
Vi respekterar ditt privatliv, och måste insistera att du respekterar övriga kursmedlemmars privatliv du också. Därmed råder en ömsesidig tystnadsplikt. Vi respekterar din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter. Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare, representanter för Frekvensbehandling i Norden AB samt anställda hos dess partners samma hänsyn.  Du får gärna diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppgifter. Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare och Frekvensbehandling i Norden AB -teamet hållas strikt konfidentiella.  

SÄKERHET OCH PERSONUPPGIFTER
Vi använder oss av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord helt säkra. Frekvensbehandling i Norden AB garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt. Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy

ANSVARSFRISKRIVNING
Frekvensbehandling i Norden AB och våra partners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra kurser, hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet. När du köper kursen accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i kurserna som erbjuds. Vi kan varken garantera hälsovinster, inkomster eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang, företagsamhet, nätverk och ekonomiska situation, för att nämna några.

BEGRÄNSNING OCH ANSVAR
Genom att nyttja denna produkt samtycker du ti/ll att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet/kursen är en utbildningstjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

INGEN OFFENTLIG NEDSVÄRTNING
I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget.

UPPSÄGNING
Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Frekvensbehandling i Norden AB, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet/kursen utan återbetalning av kursavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra kursdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

TVIST
Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling, eller rätten.

VARSEL
Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller certifierad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan.  

FORCE MAJEURE
Om Frekvensbehandling i Norden AB eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan Frekvensbehandling i Norden AB inte hållas ansvarig annat än i reklamationsärenden där Frekvensbehandling i Norden AB återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras.

VID FRÅNFÄLLE/DÖDSFALL
Om Frekvensbehandling i Norden AB går i konkurs eller att Ola Hedlund avlider eller liknande under en för dig pågående kurs kan varken Frekvensbehandling i Norden AB eller någon anställd, ägare eller släkting hållas ansvariga för att Ola Hedlunds närvaro i rollen som kursledare under kursen inte kan/kunde fullföljas.  

Företaget har följande adresser och kontaktpersoner:
VD: Ola Hedlund
E-post: info@tft.se
Adress: Hans von Kantzovs väg 50
Org.nr: 559184-1670
Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning.  

FÖR NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR
Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Om så sker eller om misstanke om detta föreligger reserverar vi oss för att omedelbart stänga av medlemskapet. Ingen återbetalning sker om du förvärvat ett medlemskap som innebär en månadsavgift/abonnemangsavgift. Medlemskapet avser en deltagarplats i en, eller flera kurser. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen. Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans vid förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg. Ditt medlemskap avslutas om så sker. Ingen återbetalning sker. Den här webbplatsen innehåller material som ägs av, eller licensieras till Frekvensbehandling i Norden AB. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, intellektuell egendom, layout, utseende, framvisande och grafik. Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för prestanda, riktighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss allt ansvar om så är fallet. Vi strävar alltid efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men lämnar inga garantier av något slag. Under inga omständigheter kommer Frekvensbehandling i Norden AB hållas ansvarig för någon form av upplevd personlig förändring vid deltagande i kurser, i samband användningen av denna webbplats och dess kursutbud. Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser bortom Frekvensbehandling i Norden AB kontroll. Karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser står utanför vår kontroll. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter. Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång, utan avbrott. Men Frekvensbehandling i Norden AB ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom Frekvensbehandling i Norden AB kontroll. Användning av information eller kursmaterialet på denna webbplats sker helt och hållet på eget ansvar. Det är ditt eget ansvar att se till att alla kurser, tjänster eller information på denna webbplats motsvarar dina behov. Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd. Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Webbplatsen frekvensbehandling.se och tftbutiken.se samt tillhörande tjänster drivs av företaget Frekvensbehandling i Norden AB. Vår plattform förmedlar information och kurser om frekvensinstrument och exempel på användning av dessa. Vi vill absolut att du får mer kunskap, men kan samtidigt inte ge dig några garantier. Du som mottagare och användare av den här informationen och kursen är själv ansvarig för din personliga utveckling, i alla avseenden. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till ett förtydligande här nedan.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men lämnar inga garantier för att du ska uppnå vissa mål via kursmaterialet eller kurserna i sin helhet. All tillit du placerar på kurserna är därför helt ditt eget ansvar.  Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser bortom Frekvensbehandling i Norden AB kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser.  Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Frekvensbehandling i Norden AB ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom Frekvensbehandling i Norden AB kontroll. Uppdaterad 26 april 2021

COPYRIGHT  Copyright @ Frekvensbehandling i Norden AB. All rights reserved